okrašlovací spolek


Přihláška ke členství v Okrašlovacím spolku Rozhledna

Cílem Okrašlovacího spolku Rozhledna je využitím nejrůznějších forem přispívat k rozvoji cestovního ruchu, místní kultury, ekologie a společenského života především v oblasti Moravskoslezského kraje. Podporovat a organizovat možnosti vyžití občanů, s přihlédnutím ke specifickým zájmům komunit v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín. Vyhledávat možnosti využívání volných prostor, organizovat jejich adaptaci či výstavbu, na zařízení poskytující služby k rozvíjení turistiky, kultury, sportu a využívání volného času občanů v komunitě. Pomáhat při vytváření a udržování kulturní krajiny, pečovat o památky, spoluvytvářet obnovu kulturního a historického vědomí občanů. Vytvářet podmínky pro vyžití mládeže, dětí i dospělých. Spolupracovat v tomto směru především s orgány samosprávy a se zástupci podnikatelů v jednotlivých obcích, vytvářet koalice k zajištění realizace projektů přihlašovaných do grantových programů a programů využívání strukturálních fondů EU.

Za tímto účelem spolek zajistí výraznou osvětovou a propagační činnost za účelem seznámení občanů se záměry spolku a využitím všech dostupných forem sdružování, participace, rozvoje neziskového sektoru a publikační činnosti. Základ práce Okrašlovacího spolku Rozhledna bude spočívat také v přípravě malých i velkých projektů v duchu cílů stanovených u jeho založení.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí s jeho stanovami a cíli. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné jednoduché přihlášky výbor spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena a dokladem o členství je potvrzení vydané výborem, případně legitimace. 

Takže stačí, když se přihlásíte na adrese  ondrejnikrozhledna@seznam.cz .